Q

คำถาม

ระบบศูนย์ให้บริการเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  ภายใต้แอปพลิเคชัน ชื่อ SmartAuditor ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ถามโดย ผู้ใช้งานระบบ
A

คำตอบ

ปัจจุบันรูปแบบการ ดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการปรับตัวให้ทัดเทียมกับภาคเอกชน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร หลายแห่งมีการ ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศมาใช้ เพื่อช่วยอำนวย ความสะดวกในการดำเนินงานต่าง ๆ มากขึ้นผ่านระบบออนไลน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งด้านการ เงินการบัญชีให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จึงได้พัฒนางานระบบบัญชีและกลไกที่จะส่งเสริม ระบบบัญชีให้มีความทันสมัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และเท่าทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดรับกับนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเน้นย้ำให้กรมฯ ดำเนินงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้มีระบบการเงินการบัญชีและมีการควบคุม ภายในที่ดี ดำเนินธุรกิจได้อย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกและสามารถผ่านพ้น สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ โดยในปี 2564 กรมฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน"SmartAuditor” ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความ สะดวกในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร อาทิ สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบดิจิทัล เรื่อง บัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน เรื่อง การทำบัญชีต้นทุน อาชีพ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พิชิตความจน เป็นต้น รวมไปถึงกฎหมายด้านการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและหน่วยงาน ภายนอก รองรับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกด้วย โดย ภายในแอปพลิเคชัน "SmartAuditor” ประกอบด้วย เมนูการใช้งานที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ และเป็นแหล่ง ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจ อาทิ

  • เมนูการถ่ายทอดสด รองรับการใช้งานในการรับชมการถ่ายทอดสดในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่ง
  • เมนูห้องเรียนออนไลน์ รองรับการใช้งานการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ การเรียน การสอบ ออนไลน์ มีแบบทดสอบก่อนและ หลังการเรียนออนไลน์ พร้อมแสดงผลใบผ่านการเข้ารับการอบรม ในรูปแบบดิจิทัล
  • เมนูกฎหมายน่ารู้ รองรับการค้นหาข้อมูลเอกสารเรื่องน่ารู้ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
  • เมนูกระดานสนทนา รองรับการใช้งานการสอบถามข้อมูลภายใต้ภารกิจของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์
  • เมนูคำถามที่พบบ่อย รองรับการใช้งานประเด็นคำถาม - คำตอบ ที่สอบถามบ่อย ๆ
  • เมนูปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รองรับการใช้งานการขอคำแนะนำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

 

ทั้งนี้ สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้บนอุปกรณ์ Smart Phone โดยพิมพ์คำค้นหาว่า "SmartAuditor” สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android ผ่านทาง Play Store และผ่านทาง  App Store สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ IOS นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าระบบได้จากเครื่อง คอมพิวเตอร์พีซีและโน้ตบุ๊ก โดยเปิดเว็บบราวเซอร์ระบุที่อยู่แอดเดรส https://smartauditor.cad.go.th

ตอบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Q

คำถาม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก.ไก่ จำกัด มีเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2564 คงเหลือ 10 ล้านบาท มีเงินฝากที่ผิดนัดชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ จำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งสถานะของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประกาศว่าจะจ่ายชำระหนี้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการเช่นเดิม ดังนั้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พอใช้ จำกัด จะต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อย่างไร

ถามโดย ผู้ใช้งานระบบ
A

คำตอบ

ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก.ไก่ จำกัด ต้องปฏิบัติตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0404/ว 76 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยต้องตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด สงสัยจะสูญ ตามจำนวนเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นอย่างน้อย

ตอบโดย สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี
Q

คำถาม

สหกรณ์ออมทรัพย์ A จำกัด ซื้อหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น OR เป็นการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 หรือไม่

ถามโดย ผู้ใช้งานระบบ
A

คำตอบ

ไม่เป็นการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ไม่ได้เป็น “รัฐวิสาหกิจ” ตามมาตรา 62 (3) ซึ่งคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง 1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และ 2) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่กระทรวงการคลังมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ เท่านั้น ตรงกับคำนิยามคำว่า “รัฐวิสาหกิจ” แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

                   ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ A จำกัด จึงไม่สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด(มหาชน) (PTTOR) ได้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามไปยังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับดูแลการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

ตอบโดย สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี

About 9 results (0.0772 seconds)

Page
of 3